Previous Washington, DC:

United Strates Capital Building

Polaroid 55/Kallitype Print. Next

Washington, DC: United Strates Capital Building Polaroid 55/Kallitype Print.