Previous Washington, DC:

Secretary of State Warren Christopher. Next

Washington, DC: Secretary of State Warren Christopher.